امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

گل بر افشانید کعبه را

گل بر افشانید کعبه را

  ای ملائک گل بر افشانید کعبه را                                         بیشترگیرید امشب احترام کعبه را

   با وضو باید به لب آرید نام کعبه را                                       بشنوید از چهار رکن امشب پیام کعبه را

هم پیام کعبه هم ذکرسلام کعبه را                                    مام کعبه آورد با خود امام کعبه را

ای حرم آماده شو تا مهمان داری کنی

مهمان خویش را در موج غم یاری کنی

کعبه رکن دین را در بغل بگرفته ای                           مرشد روح الامین را در بغل بگرفته ای

اصل قرآن مبین را در بغل بگرفته ای                          جان ختم المرسلین را در بغل بگرفته ای

هستی هست آفرین را در بغل بگرفته ای                  شیر حق حبل المتین را در بغل بگرفته ای

قبله ی دل کعبه اهل یقین است این پسر

منجی عالم امیر المؤمنین است ای پسر

کس نمی داند چه شد جز ذات دادار علی                 کعبه می گردد گرد شمع رخسار علی

از حجر بر عرش می تابید انوار علی                         آفرینش داشت در سر شوق دیدار علی

شد خدا در خانه خود مهمان دار علی                                  بود ذکر حق به لبهای  گهر بار علی

سنگهای کعبه می گفتند با صوت جلی

یا علی و یا علی و یا علی