امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

غیر علی در دو جهان یار نداریم

غیر علی در دو جهان یار نداریم

ما غیر علی در دو جهان یار نداریم                                       داریم علی را به کسی کار نداریم

با دشمن او جز سر پیکار نداریم                                              بیم ا زستم و طعنه اغیار نداریم

جز دوستی حیدر کرّار نداریم                                               بی او همه هیچیم و خریدار نداریم

روزی که سرشتند به عالم گل ما را

دادندهمان لحظه به حیدر دل ما  را