امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرچشمه ی لطف و کَرَم

سرچشمه ی لطف و کَرَم

سرچشمه ی لطف و کَرَم و جود                                           علی بود ، علی بود

از روز ازل شاهد و مشهود                                                 علی  بود ، علی بود

بر لوح و قلم مقصد و مقصود                                               علی بود ، علی بود

تا هست علی باشد و تا بود                                               علی بود ، علی بود

مردم علی و آل علی مشعل نورند                           بی نور علی مردم عالم همه کورند