امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

اوصاف علی علیه السلام

اوصاف علی علیه السلام

  بـــــــــهترین رهبر ابناء بشر كیست علیست

                                         بـــــــــه یتیمان ستمدیده پدر كیست علیست

     داشت ایزد به صدف یك دُرّ و یك گوهر نهاد

                                        دُرّ یــــكدانه نبی هست و گهر كیست علیست

     آنـــــــــــــــكه بر دوش رسول مدنی پای نهاد

                                         تـــــا كند بتكده ها زیر و زَبَر كیست علیست

     كــــــــــس نگفته است سَلونی بجهان بهر بشر

                                         آنــــكه فرمود و به ما داد خبر كیست علیست

     آنــــــــــــكه بــر جای نبی خُفت كه از راه وفا

                                        كــــــــند از جان نبی دفع خطر كیست علیست

     آنـــــــــــــــــــــكه دیــدن رخسار غم آلود یتیم

                                       اشك مـــی ریخت بدامن چو گهر كیست علیست

     آنـــــــــــــــكه می برد غذای فقرا بر سر دوش

                                       نــیمه شب بر سر هر كوی و گذر كیست علیست

     آنـــــــــــــكه در خانه حق آمد و از خانه حق

                                       بست از دار جــــــــــــهان بار سفر كیست علیست

     آنــــــــكه شَقّ القمر از تیغ عدو گشت سرش

                                      بـــــــــــــــــر سر سجده بهنگام سحر كیست علیست

                                                                               <ژولیده نیشابوری>