امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

ولای علی علیه السلام

ولای علی علیه السلام

بسر افــــتاده هـــــــوای تـــــو علی                 جان عــــــالم به فدای تو علی

آیـــــــــد از عـــرش برین جبرئیل                  كه زنــد بوسه به پای تو علی

در جــــــــهان دل به تو بستیم علی                 دیـــــده از غیر تو بستیم علی

عــــــــاشقت بــــــوده و هستم علی                 مــــدح تو گفته خدای تو علی

قـــــلــب هـــــــا بیت ولای تو علی                 بشنود صوت دعــای تو علی

شــــبــروان مست ولای تـــــو علی                جــــــان عالم به فدای تو علی

هستی مــــــــــا بـــود از هستی تــو                ایــــــن بود راز بقای تو علی

بـــــــــه شهان از نظر قدر و شرف                مـــی زند طعنه گدای تو علی

هیچكس غـــــــــیر خداوند و رسول                نـــــــبرد پی به بهای تو علی

بس كه اوصاف تو پر قدر و بهاست               گفت وصف تو خدای تـو علی