امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

گر دست مـــرا علی نگیرد فردا

گر دست مـــرا علی نگیرد فردا

با موی سفید و رو سیاهی چكنم؟                   با بار گناه و بی پناهی چكنم؟

گر دست مـــرا علی نگیرد فردا                            آن روز به درگاه الهی چكنم؟