امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

دم بدم علی می گویم

دم بدم علی می گویم

عمریست كه دم بدم علی می گویم             در حال نشاط و غم علی می گویم

تــــــــا حال علی گفتم و انشاء الله              تــــــا آخر عمر هم علی می گویم