امروز چهار شنبه 19 بهمن 1401

نمایش جزئیات

نام علی علیه السلام

نام علی علیه السلام

غریبم آشنایم جز علی نیست                            انیس ناله هایم جزعلی نیست

اسیرم ، مستمندم ، بی نوایم                            خدا دند نوایم جز علی نیست

مناجات و دعا از من نخواهید                           مناجات و دعایم جز علی نیست

دلم تا شهر کوفه پر کشیده                        که من حال و هوایم جز علی نیست