امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

گهر یکدانه

گهر یکدانه

به مُلک بشریت مثل علی نیست                                به چرخ ازلیت قمری مثل علی نیست

به بحر صمد یت گهری مثل علی نیست                     به شه کار الهی اثری مثل علی نیست

علی حجت دادار و علی سهر رسول است                      علی گهر یکدانه دریای عقول است

علی همسر شا یسته ی زهرای بتول است                علی آنکه عبادت به تولاش قبول است

علی یار نبی بود و علی روی خدا بود                       علی از دل سلطان رُسُل عقده گشا بود