امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

معنی صوم و صلات است

معنی صوم و صلات است

كشتی بحر نـــــــجات است علی                چـــــشمه آب حیات است علی

   معنی صوم و صلات است علی                مَست خیر و بركات است علی