امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

ساقی كوثر

ساقی كوثر

یا ولی حَــــــــــیّ داور یا علی              وارث عــــــــــــــــــلم پیامبر یا علی

جـــــــــــانشین خاتم پیغمبران               شهر علمش را تـــــویی در، یا علی

نـــام تو مشتق شده از نام حق              نیست حق را جــز تو مَظهر یا علی

تــا قیامت از تو باشد بر قرار              مسجد و مـــــحراب و منبر، یا علی

شیر یــزدان باب شُبَیر و شَبَر              شــــــــوهــــر زهرای اطهر یا علی

شیعیان نوشند آب خوش گوار             چـــــــــون تویی ساقی كوثر یا علی