امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

علی علی مولا

علی علی مولا

یــــــــــا مـــــولا نــــظری مــــولا (3)                      عــــــلی عـــــلی مــــــــولا (3) علی

مـــــــن خــــــــــــــاكِ قَدمت هستم (2)                       محتــــــــاج كَـــــــــــــــــرَمت هستم

مــشـــتـــاق حــــــــــــــــــــرمت هستم                    علی علی مــــــــــــــــــــولا (3) علی

جــــــــــــــــــــــان مـــن فـدای تو (2)                          دست من و عــطای تـــــــو (2) علی

منم غلامت، كــــنم سلامت(2) عــــلی                    عــــــــلی عـــــــلی مـــــولا (3) علی

امام مایی، تو ابوترابی، تو دلـربایی علی          هر چه كه هستم، دل به تو بستم(2) علی

عـــــــــــــاشق احـــمــد علی (3) علی                     عـــــــــــلی عـــــــــلی مولا (3) علی

روح مــــــــنـــــــــاجــــــات (3) علی                            قـــــــــــــــبله حــــــــــاجات(3) علی

حــبــــیب مایی، طبیب مایی،(2) علی                     علی عــــــلی مـــــــــــــولا (3) علی

ســـــــــــــــــاقی كــــــــــوثر(3) علی                       شـــــــــــــــــافع مـــــــحشر (3) علی

بـــــــــــــــــــه نــــــزد داور (3) علی                             عـلی عــلی مـــــــــــــــــولا (3) علی