امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

دو چشمه خورشید

دو چشمه خورشید

چشمان علی دو چشمه خورشید است                لبهای علی لباب از توحید است

ســــــــوگند بـــــه كعبه خانه میلادش               اسلام محمد از علی جاوید است