امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مِهر حیدر

مِهر حیدر

مِهر حیدر در تـن و جان من است              مِهر حیدر دین و ایــمان من است

مِهر حیدر كــــــار صد موسی كند              مِهر حیدر مـــــرده را عیسی كند

مِهر حیدر روح را كـــــــــامل كند              مِهر حیدر بحر را ســــــاحل كند

مِهر حیدر گوهری بس قیمتی است              دُرّ اَتْمَمْتُ علیكُم نــــــعمتی است

مهر حیدر لاله بخشد خـــــــــار را              مهر حیدر نـــــــور سازد نار را

مهر حیدر ریـــــسمانی محكم است              مهر حـــــیدر دستگیر عالم است

مهر حیدر غــــــیر را مِــــــــنّا كند              مهر حــــــــیدر سینه را سینا كند

مهر حیدر شــــــــــمع بزم ابتداست              مهر حـیدر بهترین لطف خداست

مهر حیدر مــــــرگ را شیرین كند               گـــور را گـــــــــلزار علیین كند

مِهر حیدر مــــــــهر داور می شود               مِهر حیدر شــیعه پرور می شود

شیعه در گـــفتار شمشیر علی است               شیعه در آئینه تصویر علی است

شیعه هر جــــــا پا گذارد با علیست               اول و آخـــــر كلامش یا علیست

شیعه تنها از خــــــــــدا پُر می شود               شیعه روز امـتحان حٌر می شود

شیعه در صفین ها عــــــمار هاست               شیعه میثم بـــــر فراز دارهاست

                                                                      <غلام رضا سازگار>(میثم)