امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

من اگر قبله رو کنم

من اگر قبله رو کنم

علی علی علی علی ...

من اگربه قبله رو کنم

به عشق روی او کنم

علی علی علی علی ...

امیر المومنین حیدر ...

ز مدح شهریاران جهان گر روی تابیدم

آخه شها تنها تو را من در خور مدح و ثنا دیدم

نه عمر خضر می خواهم نه آب زندگانی را

که از آب حیات عشق تو پیوسته جاویدم

مده هرگز فریبم بیش از این با وعده ی فردا

که من  خلد برین را بی ولایش بر تو بخشیدم

حیدر ...

علی علی ...