امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

توشه راه

توشه راه

شیعه مرتضی علی عمر هدر نمی کند

                                            از لحظات فرصتش صرف نظر نمی کند

راه امیر مومنان راه خداست بی گمان

                                             شیعه ز راه دیگران هیچ گذر نمی کند

تا نرسیده مرگ تو توبه کن از خطای خویش

                                              چونکه اجل فرا رسد توبه اثر نمی کند

وقت سفر برای ما توشه راه لازمه است

                                             بار سفر چه بسته ای مرگ خبر نمی کند

تا به دلت کند اثر بار دگر حسان بگو

                                             شیعه مرتضی علی عمر هدر نمی کند

                                                                                     <حسان>