حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

جـــــــــــــــان فــــدای کلام دلجویت

جـــــــــــــــان فــــدای کلام دلجویت

ای کــــــــــه گــــــــفتی فَمَنْ یَمُت یَرَنی         جـــــــــــــــان فــــدای کلام دلجویت

کــــــــــــاش روزی هــــزار مرتبه من             مردمی تــــــــــا بــدیــدمــــی   رویت