امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

جـــــــــــــــان فــــدای کلام دلجویت

جـــــــــــــــان فــــدای کلام دلجویت

ای کــــــــــه گــــــــفتی فَمَنْ یَمُت یَرَنی         جـــــــــــــــان فــــدای کلام دلجویت

کــــــــــــاش روزی هــــزار مرتبه من             مردمی تــــــــــا بــدیــدمــــی   رویت