امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مدال علی دوستی

مدال علی دوستی

دل شکسته مــــــــن انــس با علی دارد         امــــــید از همه بگسسته تا علی دارد

در آن محیط که از دست و پا نیاید کار         دل شــکسته بی دست و پا علی دارد

بــــــــروز حـــــشر برای شفاعت امت         عــلی حسین و رسول خدا علی دارد

خــــدا مدال علی دوستی بـه مـــــا داده          بــغــــیر کشور شیعه کجا علی دارد

خدا یکی و علی هم یکی است در عالم         علی چنانکه خدا را خدا عــــلی دارد

                                                                                  <سید رضا موید>