حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

من واله و دیوانه ام و مست علی

من واله و دیوانه ام و مست علی

من واله و دیوانه ام و مست علی ...

یک رشته ی عشق بسته بر گردن من

سر رشته ی اختیار در دست علی

من واله و دیوانه ام و مست علی ...

علی ...

دستان علی فقط ید الله بود

یعنی همه کائنات پا بست علیست

من واله و دیوانه ام و مست علی ...

عشق می کنم میگه خدا

علی را عشقه

گفت برا خلق آدم ها

علی را عشقه

مشق شب فرشته ها

علی را عشقه

دین تموم انبیا

علی را عشقه

آب بابای جبرائیله

علی را عشقه

زمزمه ی میکائیله

علی را عشقه

نفخ صور اسرافیله

علی را عشقه

ذکر لب عزرائیله

علی را عشقه

عشقه عشقه

علی را عشقه ...

آدم به حوا چی میگه

علی را عشقه

نوح توی غم ها چی میگه

علی را عشقه

عصا به موسی چی میگه

علی را عشقه

دم به مسیحا چی میگه

علی را عشقه

گفته پیمبر همه جا

علی را عشقه

آی همه ی مسلمونها

علی را عشقه

بین تموم عالم ها

علی را عشقه

بین همه پهلوون ها

علی را عشقه

عشقه عشقه

علی را عشقه ...

شیعه بگو تا واهمه

علی را عشقه

هر چی بگی بازم کمه

علی را عشقه

هر ضربان فاطمه

علی را عشقه

الگوی شاه علقمه

علی را عشقه

لاله به مینو چی میگه

علی را عشقه

گل میشه خوشبو چی میگه

علی را عشقه

نغمه ی یا هو چی میگه

علی را عشقه

ضامن آهو چی میگه

علی را عشقه

عشقه عشقه

علی را عشقه ...

چیک چیک بارون می خونه

علی را عشقه

لیلی با مجنون می خونه

علی را عشقه

توی رگم خون می خونه

علی را عشقه

زلف پریشون می خونه

علی را عشقه

عشقه عشقه

علی را عشقه ...

علی ...