امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

شهر علم

شهر علم

سبک: آی عاشقا ... و ساده خوانی

تو  در زمین  آسمان رهبری

عقده  گشای  دل  پیغمبری

تو شهر علم و نبوی را دری

پشت نبی روی خدا یا علی

<علی مدد (6) علی علی علی یا حیدر>

وجه خداوند تعالی تویی

غیر نبی بر همه اولی تویی

شیر خدا علی مولا تویی

یار نبی در همه جا یا علی

<علی مدد (6) علی علی علی یا حیدر>

گاه سخن نوش محمد  تویی

یار و هم آغوش محمد تویی

بت شکن دوش محمد تویی

به  بیت  ذات  کبریا  یا علی

<علی مدد (6) علی علی علی یا حیدر>