امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

میلاد نور

میلاد نور

سبک: استخاره ...

خورشید کعبه

تابنده    گشته

کز نور او مه

شرمنده  گشته

آیینه دار شمس حق آمد خوش آمد

سرچشمه نور فلق آمد خوش آمد

مولا خوش آمد – مولا خوش آمد

حق   دسته   گل   داد

 بنت        اسد       را

از     هم    جدا  کرد

  هر   خوب   و  بد  را

یعنی فروغ ازلی آمد خوش آمد

نور خداوند جلی آمد خوش آمد

مولا خوش آمد – مولا خوش آمد

کعبه   گشوده

آغوش   خود   را

کرده    معطر

تن  پوش  خود را

چون گوهر تابنده اش آمد، خوش آمد

مولود بس فرخنده اش آمد، خوش آمد

مولا خوش آمد – مولا خوش آمد

نــبی   اکرم

بوسیده رویش

گــردیده محوِ

روی  نکویش

در زیر لب گوید علی آمد، خوش آمد

آیینه لم یزلی آمد، خوش آمد

مولا خوش آمد ـ مولا خوش آمد

مژده  که  امشب

میلاد   نور   است

خورشید دل   را

وقت حضور است

روشنی بخش دیده ها آمد، خوش آمد

گنجینه فیض خدا آمد خوش آمد

مولا خوش آمد ـ مولا خوش آمد

گیتی،   گلستان

 گشته سراسر

تبریک  ما  بر

مهدی و رهبر

فرزند کعبه مرتضی آمد، خوش آمد

  آن جانشین مصطفی، آمد خوش آمد

مولا خوش آمد – مولا خوش آمد