امروز چهار شنبه 06 مهر 1401

نمایش جزئیات

حاج حسین سیب سرخی (مدح مشکل گشای عالم آقا امیر المومنین حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام)

حاج حسین سیب سرخی (مدح مشکل گشای عالم آقا امیر المومنین حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام)

درد مرا طبیب علی و دوا علی دارالشفاست صحن نجف پس شفا علیست بیش از هزار راه به الله می رسد در هر هزار راه ، ولی رهنما علیست تردید کرده عقربه در لرزش مدام شاید دلیل لرزش قبله نما علیست

علی _علی_ علی _علی

بودست اگر تلاءلو خون خدا حسین در این میانه معنی صبر خدا علیست گردد مسیر عشق نبی می زنیم قدم از ابتدا راه به آن انتها علیست ما از خودت جواز زیارت گرفته ایم رمز عبور رد شدن از مرزها علی علیست آقا جان ... از هر زبان که می شنوم ، نا مکرر است راز بزرگ هر دو جهان ذکر یا علیست

شکر خدا مست می کوثرم شکر خدا فاطمه شد مادرم شکر خدا اهل تولی شدم عاشق ذریه زهرا شدم نام و نشان گرچه ندارم ولی نوکر و مسکین علی ام علی خاک سر راه توام یا علی دشمن بدخواه توام یا علی شکر خدا گرچه که بی مایه ام با پسر فاطمه همسایه ام

ذکر دل بود _یا علی مدد بی حد و عدد _یا علی مدد (یا علی مدد_یا علی مدد) 4

آقاجان شاه مردان ولی حق حیدر شیر یزدان و ساقی کوثر منجی نوح و منجی آدم زوج زهرا و سر پیغمبر آفتاب از جمال او ظاهر روشن از طلعتش مه انور آسمان جمال و جاه او باشد از عرش کبریا برتر حب او جنت است و بغضش نار عرضند کاغذ وعلیست جوهر صد هزارش عبید چون سلمان صد هزارش غلام چون بوذر

در حیرتم چه وصفی کنم به شان علی که عرش و فرش بود جمله مدح خوان علی اگر که جان دو عالم به دست من باشد فدای نام علی می کنم به جان علی