امروز دوشنبه 03 مهر 1402

نمایش جزئیات

عشق شیعیان

عشق شیعیان

سبک: احمد واعظی (لهجه مشهدی)

یا  علی  عاشقتُم   نوکرتُم

بُخدا دوست دارُم چاکرتُم

روز  اول  که  نَنَم  زاده   مُرِ

شیر    عاشقی   تو   داده   مُرِ

ما به جز تو به کسی دل نُمُدُم

به صد امید در خونت اومدُوم

یا  علی  عاشقتُم  نوکرتُم

بُخدا دوست دارُم چاکرتُم

جون هر کی دوست داری نکن ردُم

سینه چاک  خودت  و  همسرتُم

هر  که  با  تو  لج  بشه  با  او  لجُم

هر که هستُم اگه راستُم یا کجُم

یا  علی  عاشقتُم  نوکرتُم

بُخدا دوست دارُم چاکرتُم

دوست  دارمُ  تُو  حرمت  پا بذارُم

بیام  اونجا  دِلم  و  جا  بذارُم

آقا جون خیلی می خوامت جون تو

خودِم و هر چه دارُم قربون تو

یا  علی  عاشقتُم  نوکرتُم

بُخدا دوست دارُم چاکرتُم