امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

مدح مشکل گشای عالم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام _ مرحوم سید علی اصغر رضوی

مدح مشکل گشای عالم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام _ مرحوم سید علی اصغر رضوی

دریا دلیمو ،منت دریا نمی کشیم خم خانه ایم و منت مینا نمی کشیم طورست ،خلوت دل و سیناست سینه ام ما ناز طور و منت سینا نمی کشیم تا قطره های اشک به دامن روانه است ما ناز شبنم سحری را نمی کشیم یک سینه ناله ایم ولی بی هوای دوست بال و پری به عالم بالا نمی کشیم مجنون کشید رخت به صحرا ولیک ما دیوانه ایم دیوانه ایم و رخت به صحرا نمی کشیم

*همه غزل استاد محمد علی مجاهدی (پروانه) تو این یه بیته*

دامن کشیده ایم ز دست کسان ولی دست طلب ز دامن مولا نمی کشیم پروانه ایم و طالب دیدار یکدلیم ما ناز شمع انجمن آرا نمی کشیم هو همه جا علی علی صدق و صفا علی علی کنز خفا ، علی علی شمس ضحی ، علی علی کعبه علی ، منا علی مروه علی ، صفا علی خیف علی ، منا علی رو زبلا ، علی علی هو همه جا ، علی علی یا علی یا علی یا علی 2 رکن علی ، حرم علی لوح علی ، قلم علی میر علی ، حکم علی در دو سرا ،علی علی یا علی یا علی یا علی 2