امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

همه آماده باش سربازان حیدر- حاج محمد كمیل

همه آماده باش سربازان حیدر- حاج محمد كمیل

همه آماده باش سربازان حیدر همه آماده باش مستانه قلندر 2

از تو اشاره ،سر دادنش از من 3 یه افتخاره ،در راه تو مردن 2

میگم ، اینو مکرر ،نحن ابنا الحیدر 2

همه آماده باش سربازان حیدر همه آماده باش مستانه قلندر 2

از تو اشاره ،سر دادنش از من 3 یه افتخاره ،در راه تو مردن 2

میگم ، اینو مکرر ،نحن ابنا الحیدر 2