امروز یکشنبه 02 مهر 1402

نمایش جزئیات

شور زیبا _میلاد آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمد طاهری

شور زیبا _میلاد آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمد طاهری

علی ... علی ...

به مولا علی مولا ....

علی مولا علی مولا علی مولا ......

علی امامِ من استُ منم غلامِ علی ... هزار جانِ گرامی فدای نام علی .....

به مولا علی مولا ....

علی مولا علی مولا علی مولا ......

بالا نشسه ای و جهان زیرِ دستِ تو هستیِ هستی ،هستیُ هستم زهستِ توست

با ابروانِ همچو کمانت چه کرده ای با یک نگاهُ غمزه شدم مستِ مستِ تو

قسم به وعدۀ شیرینِ من یمُت یَرَنی که اسیتاده بمیرم به احترامِ علی .....

علی ... علی ....