امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

سرود زیبا _ امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمود کریمی

سرود زیبا _ امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمود کریمی

کبوترِ دلِ من هستُ مستِ جامِ علی
کبوتر دلِ من هستُ جَلدِ بامِ علی

خماره باده و می میزنم به نامِ علی
به عرش میرسم از جرعه ای زجامِ علی

علی امامِ من استُ منم غلامِ علی
هزار جانِ گرامی فدایِ نامِ علی ...2

علی علی ....

اول تو از پیالۀ هستی چشیده ای
ما نیز خورده ام زجامِ  جهانی ات

علی علی بنویسید بر رویِ کفنم
که جانِ رفته بیاید به نامِ او به تنم

صراطِ اوست دمِ از صراطِ رد شدنم
براتِ جنتُ فردوس هستُ نامِ علی

علی امامِ من استُ منم غلامِ علی
هزار جانِ گرامی فدایِ نامِ علی ...

به لرزه آمده عالم ز رزم خیبری اش
زمین شُدستُ زمینگیرِ شورِ حیدری اش

دلاوران همه مبهوت از دلاوری اش
نظامِ عالمِ امکان بُود نظامِ علی

علی امامِ من استُ منم غلامِ علی
هزار جانِ گرامی فدایِ نامِ علی ...

در امتدادِ نگاهَش مدارِ ماه و زمین
تمامِ عالمُ و آدم میانِ شکُ یقین

که بنده یا که خدا هستُ او نه آن علی
مقامِ فهمِ بشر عاجِز از مقامِ علی

علی امامِ من استُ منم غلامِ علی
هزار جانِ گرامی فدایِ نامِ علی ...