امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

شور زیبا _میلاد مولای امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید مجید بنی فاطمه

شور زیبا _میلاد مولای امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید مجید بنی فاطمه

(شاهِ نجف ، یا اباالحسن ... شاهِ نجف ، می بده به من شاهِ نجف ، مَستمُ خراب شاهِ نجف ، یا ابوتراب ...... ) 2

روحی لَکَ الفِدا ، هستی به ما سِوا یا مَظهرَالعجایبُ یا مرتضی علی ...

ای مالِک زمین ... ای مالِکِ سَما ... حقا که حقیُ وُ تویی قانونِ ماسوا

تلاطمِ ، تپِش هامه علی علی ، ترانۀ ، رو لبهامِ علی علی ، خوش به حالم بابامِ علی .....

اِجابَتِ دعاهامِ علی علی ، قشنگیهِ نمازامِ علی علی ، عاشِقشَم مولامِ علی .....

(شاهِ نجف ، یا اباالحَسن ... شاهِ نجف ، می بِده به من شاهِ نجف ، مَستمُ خراب شاهِ نجف ، یا ابوتراب ...... ) 2

ای مالِک زمین ... ای مالِکِ سَما ... حقا که حقیُ وُ تویی قانونِ ماسوا

روحی لَکَ الفِدا ، هستی به ما سِوا یا مَظهرَالعجایبُ یا مرتضی علی ...

تلاطمِ ، تپِش هامه علی علی ، ترانۀ ، رو لبهامِ علی علی ، خوش به حالم بابامِ علی .....

عجابَتِ دعاهامِ علی علی ، قشنگیهِ نمازامِ علی علی ، عاشقشَم مولامِ علی .....

(شاهِ نجف ، یا اباالحَسن ... شاهِ نجف ، می بِده به من شاهِ نجف ، مَستمُ خراب شاهِ نجف ، یا ابوتراب ...... ) 2