امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

سرود زیبا _میلاد امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید مجید بنی فاطمه

سرود زیبا _میلاد امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید مجید بنی فاطمه

{(شب ، شب ، شبِ وصالِ می ، می ، میِ حلالِ دل ، دل شده دیگه شبیه پیاله) 2

(حالا که  کنارِ حوضِ کوثر باده میزنم به عشقِ دلبر)2

می خوام ... برام ... غمی تو دنیا نمونه

مستُ سرخوشم چون سر میکِشم همپایِ اهلِ میخونه

از می پُرشدم درجامِ خودم دیدم عکسِ یارُ شدم دیوونه

(امشب، زمینُ زمان سرِ سفرۀ ساقیۀ کوثرِ کعبه ، خونۀ خدا یا که نه همون خونۀ حیدرِ ) ....}2

دم ، دم . نفسِ یارِ گُل ، گل . گُلِ بهارِ نم ، نم بارونِ ستاره ها می باره

توشبایِ اعتکافِ کعبه 2 یعنی شده شکافته کعبه صدا صدا صدایِ پایِ آسمون

(با صوتِ جلی میخونه علی آیاتِ نورُ مومِنون )2

هم روحُ الامین هم اهلِ زمین چشماشون پُر از نور علی

زمزم صفا میگیره با شمیمِ کرمِ نَفسِ آقا آخر بُتا می شکنه با تبر به دوشیِ شیرِ خدا

(امشب، زمینُ زمان سرِ سفرۀ ساقیۀ کوثرِ کعبه ، خونۀ خدا یا که نه همون خونۀ حیدرِ)  2