امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

سرود زیبا_ آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید مهدی میرداماد

سرود زیبا_ آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید مهدی میرداماد

<{(علی عشقمِ ، یارمِ ، کارَمِ ، دارُندارمِ علی رازِ تپش های دلِ بی قرارمِ) 2

علی آبَمِ ، نونَمِ ، خونَمِ وصلۀ جونمِ 2 علی ذکرِ تلاطُمُ ، رازِ جنونمِ 2}3

عشقِ نبّی ، اول ولیِّ 2 وقتِ قضاوت حق با علیِ 2

(تو روحِ قرآنم ، تو را که می خوانم 2 وقتی میگم حیدر ، زهرا می گه جانم 2)2

عمری هیاهویم ، قدرتِ بازویم 2 جایِ خداحافظ ، یا علی می گویم 2>2

سبحانَ الله ، علی وَلی الله ...

(علی بر لَبِ ، مذهبِ ، مکتبِ ، غرقِ تابُ تبِ علی رازِ فرارِ یلانِ عربِ 2

علی برترِ ، سَرترِ ،محشرِ ، یک تنه لشکرِ 2 رعدُ برقِ یا غُرّشِ حیدرِ  .... )2

ای لرزه افکن ، شاهِ صف شکن 2 با اسمِ حیدر ، میلرزه دشمن 2

خورده گره کارت ، علی نگهدارت 2 خوردی زمین پاشو ، دستِ علی یارت 2

اگر گرفتاری ، حقیریُ خاری 2 سرت بالا باشه 2 تا حیدرُ داری ....

سبحانَ الله ، علی وَلی الله ...

علی عشقمِ ، یارمِ ، کارَمِ ، دارُندارمِ 2 علی رازِ تپش های دلِ بی قرارمِ 2

علی آبَمِ ، نونَمِ ، خونَمِ وصلۀ جونمِ 2 علی ذکرِ تلاطُمُ ، رازِ جنونمِ 2

عشقِ نبّی ، اول ولیِّ 2 وقتِ قضاوت حق با علیِ  2

(تو روحِ قرآنم ، تو را که می خوانم 2 وقتی میگم حیدر ، زهرا میگه جانم 2) 2

عمری هیاهویم ، قدرتِ بازویم 2 جایِ خداحافظ ، یا علی می گویم 2

سبحانَ الله ، علی وَلی الله ...

(علی رحمتِ، عزتِ ،جنتِ ،خود یه قیامتِ علی اوالعجائبُ ، شاهکارِ خلقَتِ

علی کوثرِ ،زمزمِ ،پرچمِ ،هرچی بگم کمِ 2 علی صاحبُ ، بابایِ عالمُ آدمِ 2 )2

(شورُ شعف ، در هر طرف قبله م شدِ ، شهرِ نجف )2

(امشب که مستم من ،یه عهدی بستم من که حیدری باشم ، تا زنده هستم من ) 2

یادِ علی باشیم ، مستِ ولی باشیم گوش به فرمانِ ، سید علی باشیم ...

سبحانَ الله ، علی وَلی الله ...