امروز یکشنبه 06 آذر 1401

نمایش جزئیات

سرود زیبا_آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید مهدی میرداماد

سرود زیبا_آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید مهدی میرداماد

(ترانه میخونم ، عشقِ من حیدرِ .... 2 ساقیهِ دلِ من ، ساقیه کوثرِ .... 2) 3

یارِ یارِ یارِ من علیهِ ....  2 ذکرِ سَرِ دارِ من علیه ِ .... 2

دلم اسیرِ نگاهِ یارِ چشمِ من خیرِه به راهِ یارِ گناهم اینه که عاشقم من دلربایی هم گناهِ یارِ ... 2

یارِ یارِ یارِ من علیهِ ....  3 ذکرِ سَرِ دارِ من علیه ِ .... 2

دلُ دینم مستِ رویِ یارِ لبم خماره سبویِ یارِ من که چیزی از خودم ندارم آبروم از آبرویِ یارِ ... 2

ترانه میخونم ، عشقِ من حیدرِ .... 2 ساقیهِ دلِ من ، ساقیه کوثرِ .... 2

یارِ یارِ یارِ من علیهِ ....  3 ذکرِ سَرِ دارِ من علیه ِ .... 2

(همۀ وجودم در تکاپو شده ... ذکرِ لبم امشب، ذکرِ یا هو شده ...) 2

یارِ یارِ یارِ من علیهِ ....  3 ذکرِ سَرِ دارِ من علیه ِ .... 2

به خدا جونم هلاکِ یارِ سر دَرِ خونم پلاکِ یارِ من کی ام تا بگم کیه یار خودِ خدا سینه چاکِ یارِ 2

قبلۀ هستی دیارِ یارِ طوافِ من در مدارِ یارِ سرِ من نذرِ خاکِ قدومِش منتظرِ ذوالفقارِ یارِ 2

یارِ یارِ یارِ من علیهِ ....  3 ذکرِ سَرِ دارِ من علیه ِ .... 2

ترانه میخونم ، عشقِ من حیدرِ .... 2 ساقیهِ دلِ من ، ساقیه کوثرِ .... 2

عاشِقونه امشب مستُ دیوونم تا صبحِ قیامت عبدِ مِیخُونم

زندگیم تحتِ جوازِ یارِ این فقط یک امتیازِ یارِ کسی که همتایِ یارِ من نیست زهرا فقط هم ترازِ یارِ 2

یارِ یارِ یارِ من علیهِ ....  3 ذکرِ سَرِ دارِ من علیه ِ .... 2

دلم اسیرُ پابندِ یارِ اسیرِ قدِ بلندِ یارِ یلِ یلانِ عالم ابالفضل 2 پسرِ ابرو کَمندِ یارِ ...

علی ... علی ... علی ....