امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

شور زیبا _مولای عالم آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید مجید بنی فاطمه

شور زیبا _مولای عالم آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید مجید بنی فاطمه

به صحرا بنگَرُم صحرا (تو بینُم )2 به دریا بنگرم دریا (تو بینُم)2 به هرجا جا بنگرُم کوهُ و درُ و دشت نشون از قامتِ  رعنا تو بینم ... مولا جانم جانِ جانم مولاجانم ...

{الهی ای فلک دیگر(نگردی)2 اگر دورِ سرِ حیدر (نگردی)2 الهی ای نفس بی عشقِ زهرا اگر رفتی به سینه بر نگردی مولا جانم جانِ جانم مولاجانم ...}3

نمی دونُم دلُم دیونۀ کیست آقاجان کجا آواره و در خونۀ کیست مولاجان نمی دونُم دلِ سرگشتۀ ما2 اسیرِ نرگِسِ سرگشتۀ کیست مولا جانم جانِ جانم مولاجانم ...

الهی ای فلک دیگر(نگردی)2 اگر دورِ سرِ حیدر (نگردی)2 الهی ای نفس بی عشقِ زهرا اگر رفتی به سینه بر نگردی مولا جانم جانِ جانم مولاجانم ...

به سودایِ حرم دل در (برَم نیست )2 هوایِ دیگری اندر (بَرم نیست)2 به جانِ دلبرم کز هر دو عالم تمنایِ دِگر جز دلبرَم نیست2 مولا جانم جانِ جانم مولاجانم ...

الهی ای فلک دیگر(نگردی)2 اگر دورِ سرِ حیدر (نگردی)2 ......