امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

مدح زیبا _امیرالمؤمنین علیه السلام_ کربلایی حسین سیب سرخی

مدح زیبا _امیرالمؤمنین علیه السلام_ کربلایی حسین سیب سرخی

حرام باشد اگر رو به غیر او بزنیم کریم تر زعلی هیچ‌سفره داری نیست

مقابل حرمش آسمان کند تعظیم ... به جز مقابلِ او  جایِ خاکساری نیست ...

علی تَجلّی سبحان ربی الاعلی ست ثوابِ بردنِ نامش تَبسم زهرا ست

دلم گرفته بهانه سلام شاه نجف ... که قبله گاهِ دلم گشته بارگاه نجف ...

تمامِ صحنِ علی بویِ فاطمه دارد شمیمِ سیب می آید میانِ راه نجف

صفای هر سحرش گریه برغم زهراست به گوش میرسد آرام سوز آهِ نجف

قرارِ ما همه بابُ الرضا همان جایی به سوی شاه خراسان بوَد نگاهِ نجف

قسم به نم نم اشکم پس از اذانِ صبح چقدر بویِ حسین میدهد فضای نجف