امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

سرود _ آقا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمود کریمی

سرود _ آقا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمود کریمی

(تو که بردی دلارو تر کن از می لبا رو )۲ جلوه تر کردی جمال خدا رو علی علی اعلیٰ اعلم تویی تمام تار و پود و بود و نبودم (امید و آرزو تویی دنیا بی تو یعنی چی علی علی علی علی) ۲ مرام و آبرو‌تویی فردای بی یعنی چی علی علی علی علی علی علی علی ترانه یا هو‌ تویی صدای بی تو یعنی چی علی علی علی علی علی علی علی علی صدای بی تو یعنی چی بلای بی تو یعنی چی تویی تمام تار و پود و بود ونبودم علی علی علی علی علی علی علی اعلیٰ اعلم تویی تمام تار پود و‌بود نبودم

*** (خدای کرم علی علی علی علی سایه سرم علی علی علی علی) ۲ روح علی جان علی دین و ایمان علی معنی تمام آیات قران علی مرد مردان شیر یزدان سپر بلای رسول خدا مالک بلا منازع همه زمین و زمان علی نور علی شور علی قمر فروزان آسمان بی کرانه عاشقان و‌ عارفان تمام جهان علی (خدای کرم علی علی علی علی سایه سرم علی علی علی علی) ۲ تویی تمام تار و پود و‌بود ونبودم علی علی اعلیٰ اعلم