امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

توسل به حضرت صدیقۀ طاهره زهرایِ مرضیه سلام الله علیها اجرا شده دهۀ 70 مرحوم استاد سید قاسم موسوی قهار

توسل به حضرت صدیقۀ طاهره زهرایِ مرضیه سلام الله علیها اجرا شده دهۀ 70 مرحوم استاد سید قاسم موسوی قهار

خیزُ زِجا رو به سویِ خانه کنگیسویِ طفلانِ مرا شانه کن
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه ..
جایِ مناجاتُ نمازِ شبتمی شنوم زمزمۀ زینبت
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه ..
عمر علی در گرو صبر توستاشکِ علی دسته گلِ قبر توست
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه ..