حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

واگویه خوانی در فراقِ امام زمان روحی له الفدا با نوایِ زنده یاد مرحوم حاج غلامرضا حسین زاده از خراسان اجرا شده دهۀ ۵۰

واگویه خوانی در فراقِ امام زمان روحی له الفدا با نوایِ زنده یاد مرحوم حاج غلامرضا حسین زاده از خراسان اجرا شده دهۀ ۵۰

جانِ عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامددیده پُر خون شد جدا و دل جدا مهدی نیامد
نیامد .. نیامد .. 
بزم انسِ ما ندارد بی حضور او صفاییدیده ها رنگِ عزا دارد چرا مهدی نیامد
نیامد .. نیامد ..
جانِ عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامددیده پُر خون شد جدا و دل جدا مهدی نیامد
نیامد .. نیامد .. 
معنیِ فلک نجات و وادیِ مُلک ولایتروشنایی بخش مصباح الهُدی مهدی نیامد
نیامد .. نیامد ..
پرچم سرخِ حسین آمد دلیل اینکه گویمصاحبِ خونِ شهیدِ کربلا مهدی نیامد 
نیامد .. نیامد ..
جانِ عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامددیده پُر خون شد جدا و دل جدا مهدی نیامد
نیامد .. نیامد ..
منبع : کانال گوشه نشین