امروز یکشنبه 23 مرداد 1401

نمایش جزئیات

سرود_مولای عالم حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید رضا نریمانی

سرود_مولای عالم حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید رضا نریمانی

علی....علی... {(بگو حیدر دلت وا میشه ۲ باعلی هر کی آقا میشه)۲ بگو حیدر خودت میبینی دعاگوی تو زهرا میشه۳ علی....علی.... یاعلی اسمیه که رو قلبم نوشته باعلی معبودم گِلِ من رو سرشته تو پناهِ حیدر همه عالم نشستن یاعلیه ذکریه که کلید بهشته۲ (یاحیدر ، یاحیدر.... صدای قلبِ آسمونا حیدر یاحیدر ، یاحیدر قشنگترین بابای دنیا حیدر)۲}۲ "یاحیدر.... یاحیدر...." _________________ (ما به حیدر ارادت داریم شیعه‌ایم و سعادت داریم)۲ علی مردِ تموم مرداست ۲ بی‌نهایت روایت داریم ۲ کی به غیر از حیدر صاحبِ ذوالفقاره؟! کی به غیر از حیدر هماوردی ندار! کی به غیر از حیدر نگاهش چاره سازه؟! کی به غیر از حیدر گداییش اعتباره؟! (یاحیدر ، یاحیدر دار و ندارِ دلِ زهرا حیدر یاحیدر ، یاحیدر یااسدالله یامولا حیدر)۲ "یاحیدر مدد یاحیدر...." حیدر....حیدر.... _________________ در جنگ ز دستان عدویت سپر افتاد در جان و دل لشگریان این خبر افتاد تا بوده علی بوده و تا هست علی هست با آل علی هر که درافتاد ور افتاد حیدر....حیدر.... _________________ (ما به حیدر ارادت داریم۲ شیعه‌ایم و سعادت داریم۲)۲ علی مردِ تموم مرداست ۲ بی‌نهایت روایت داریم ۲ کی به غیر از حیدر صاحبِ ذوالفقاره؟! کی به غیر از حیدر هماوردی ندار! کی به غیر از حیدر نگاهش چاره سازه؟! کی به غیر از حیدر گداییش اعتباره؟! (یاحیدر ، یاحیدر دار و ندارِ دلِ زهرا حیدر یاحیدر ، یاحیدر یااسدالله یامولا حیدر)۲ حیدر....حیدر.... علی....علی....علی....علی....