امروز یکشنبه 16 مرداد 1401

نمایش جزئیات

شور زیبا ویژۀ میلادِ امیرالمومنین علی علیه السلام به نفسِ کربلایی حسین طاهری-97

شور زیبا ویژۀ میلادِ امیرالمومنین علی علیه السلام به نفسِ کربلایی حسین طاهری-97

امشب به دلم حال و هوایِ نجف اُفتاد
در دل هَوسِ صحن و سرایِ نجف اُفتاد
 
فارق زِ دو دنیا شدم آن روز که راهم
سمت تو و ایوان طلایِ نجف اُفتاد
 
علی علی علی  مولایِ قنبر
علی علی علی شاهِ غضنفر
علی علی علی ای بر تمام کون و مکان شاه سرور
 
علی علی علی صاحب منبر
علی علی علی ساقی کوثر
علی علی علی پیچیده در تمام فلک جانم حیدر
 
آقام علیِ ... دنیام علیِ ...
مولام علیِ ... بابام علیِ ...
 
قرآن به جز از مدحِ علی آیه ندارد
ایمان به جز حُبِّ علی پایه ندارد
 
گفتم به بَرِ سایۀ لطفش بشینم
دیدم  که علی نور بوَد سایه ندارد
 
علی علی علی یعصوبِ دینی
علی علی علی حبلُ المتینی
علی علی علی آیینۀ خصالِ خدا در زمینی
 
علی علی علی معیار و میزان
علی علی علی ای نفسِ قرآن
علی علی علی هم حُبُّ  هم ولای شما شرط ایمان
 
آقام علیِ ... دنیام علیِ ...
مولام علیِ ... بابام علیِ ...
 
الطافِ زیاد تو به ما رانتوان گفت
آنگونه که اوصاف خدا را نتوان گفت
 
شاعر بشوندعالم و مدح تو نتوان گفت
یک گوشه ای از مدح شما را نتوان گفت 
 
علی علی علی شافعِ محشر
علی علی علی صدیقِ اکبر
علی علی علی بعد از نَبی فقط تویی مولا و رهبر
 
علی علی علی والا و برتر 
علی علی علی فاتحِ خیبر 
تو صاحب لوایی و کرّار و صفدر
 
آقام علیِ ... دنیام علیِ ...
مولام علیِ ... بابام علیِ ...