امروز یکشنبه 16 مرداد 1401

نمایش جزئیات

سرود و شور زیبا _ امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام به نفس کربلایی حسین طاهری

سرود و شور زیبا _ امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام به نفس کربلایی حسین طاهری

الا یا ایهاالساقی
اَدِر کاَساً و ناوِلها
که عشق آسان نمود اول
ولی افتاده مشکل ها
 
علی علی علی علی
 
امیر الحق امیر العشق
امیر المومنینی تو
خدایی یا بشر حیدر
نه آنی تو نه اینی تو
 
علی مولا علی
 
الا یا ایهاالساقی
اَدِر کاَساً و ناوِلها
که عشق آسان نمود اول
ولی افتاده مشکل ها
 
زبان شاعرانت میشوم 
میپرسم از خالق
چگونه آفریدت کین
چنین شور آفرینی تو
 
امیر المومنینی تو
   علی مولا علی
 
گواهی میدهد خاتم
که خاتم بخش عشاقی
الا یا ایهالساقی
سخاوت را نگینی تو
 
امیر المومنینی تو
 علی مولا علی
 
تورا نفس نبی خواندند
و حیرانند غدیر خم
امیر است او امیری تو
امین است او امینی تو
 
امیرالمومنینی تو
  علی مولا علی
 
فقط بر لافتی الا
علی باید پناه آورد
چو با لاسیف الا ذوالفقارت در کمینی تو
 
در ایمان و نبرد و هر
فضیلت اولین هستی
فقط در بازگشت از جنگ
حیدر آخرینی تو
 
چه جای حیرت او باید
که شیر کربلا باشد
اگر استاد پیکار
یل ام البنینی تو
 
امیر المومنینی تو
  علی مولا علی
 
الا یا ایها الساقی
اَدِر کاَساً و ناوِلها
که عشق آسان نمود اول
ولی افتاده مشکل ها
 
عجب سروی عجب ماهی
عجب یاقوت و مرجانی
عجب جسمی عجب عقلی
عجب عشقی عجب جانی
 
عجب لطف بهاری تو
عجب میر شکاری تو
در آن غمزه چه داری تو
به زیر لب چه میخوانی
 
امیر المومنینی تو
 علی مولا علی
 
عجب حلوای قندی تو
امیر بی گزندی تو
عجب ماه بلندی تو
که گردون را بگردانی
 
امیر المومنینی تو
 علی مولا علی