امروز یکشنبه 23 مرداد 1401

نمایش جزئیات

مدح و توسل به امیرالمومنین علی علیه السلام به نفسِ سید مجید بنی فاطمه

مدح و توسل به امیرالمومنین علی علیه السلام به نفسِ سید مجید بنی فاطمه

شمعی ام از عشق تو افروخته
سوخته ام سوخته ام سوخته
 
مست توام مست توام یا علی
گم شده در هست توام یا علی
 
کوک شده کودکی ام با علی
هق هق تنبور دلم یا علی
 
روز ازل کادمی انگیختند
عشق علی در رگ من ریختند
 
شهر مرا عشق علی مات کرد
صحنۀ رندان خرابات کرد
 
مظهر الله تویی یا علی
راهی ام و راه تویی یا علی
 
دیدم و در دیده که تردید نیست
غیر تو در وادی توحید نیست
 
ای خم ابروی تو قوس صعود
چشم تو آیینۀ غیب و شهود
 
نور تویی ، شمس و قمر چیستند
خود تویی و هر چه دگر نیستند
 
 
جونِ جونُم علیِ همه ی وجودُم علیِ