امروز یکشنبه 23 مرداد 1401

نمایش جزئیات

مدح و توسل مشکل گشایِ عالم امیرالمومنین علی علیه السلام به نفسِ حاج محمود کریمی

مدح و توسل مشکل گشایِ عالم امیرالمومنین علی علیه السلام به نفسِ حاج محمود کریمی

امید اینجا به غارتگاهِ حسرت رفته سامانش
به هر دستی که دیدم پاره ای دارد زِ دامانش 
 
در این مرتع ، شکار مَکر روباهان شد آن غافل
که آگاهی ندادند از کُنام شیر یزدانش 
 
کدامین شیر یزدان ؟ مرتضی آن صفدر غالب
که میخوانند مردانِ حقیقت شاه مردانش 
 
دو طاق منظر رحمت خم محرابِ اَبرویش
دو مصراع در علم نبی لب هایِ خندانش 
 
ترحم آفرین ذاتش ، شفاعت پرور اخلاقش
کرم تصویر الطافش ، نجات ایجادِ احسانش
 
زبانِ گَبر اگر در دِیر نام شرم او گیرد
کند آتش عرق چندان که گرداند مسلمانش 
 
به دریایی که آن دست حمایت سایه اندازد
صدایِ کشتی نوح آید از هویِ نهنگانش
 
بضاعت کو که باشد تحفۀ بزم قبول آنجا 
جهان گر شرم دارد زیره نفروشد به کرمانش
 
طریق عجز می پویم نمی دانم چه می گویم
به توصیف خداوندی که دانش هاست حیرانش
 
شاعر : بیدل دهلوی