امروز یکشنبه 16 مرداد 1401

نمایش جزئیات

لباس شهامت

لباس شهامت

صبح ازل طلیعه ایام زینب است                                  تابنده تر ز صبح بقا شام زینب است

اقدام او به یاری دین گشت ارجمند                                اسلام سر بلند ز اقدام زینب است

عیش و نشاط و خرمی اندر جهان ندید                        پیوسته پر زباد غم ، جام زینب است

در راه دین لباس شهامت چو دوختند                             زیبنده آن لباس بر اندام زینب است

سر زد به چوب محمل ، چو دید از جفا                            بر نوک نیزه رأس دلارام زینب است

خون دل شکسته که از فرق سر بریخت                      تا حشر زیب چهرة گل فام زینب است

عاجز بود زبان ز بیان غمش از آنک                           بی حدّ و حصر محنت و آلام زینب است

(سروی )تو راست فخر به شاهان روزگار                      تا منصب تو خدمت خدّام زینب است