امروز یکشنبه 16 مرداد 1401

نمایش جزئیات

زینب اگر نبود

زینب اگر نبود

زینب اگر نبود جهان را بها نبود                                         نامی ز انقلاب شه کربلا نبود

زینب اگر نبود به دیوان معرفت                                         گلواژة محبت و مهر و وفا نبود

زینب اگر نبود  دل عشق می گرفت                                       یاری برای قافله نینوا نبود

زینب اگر نبود که می داشت پاس دین                       جز او چنین به همت بی منتها نبود

زینب اگر نبود پس از غصه و فراق                               دل خستگان غم زده را مقتدا نبود

زینب اگر نبود شهیدان عشق را                              یاری چنین به عرصه مُلک خداد نبود

زینب اگر نبود هنگامه وداع                                           بوسنده نام خامس آل عبا نبود

زینب اگر نبود عزیزی به شط خون                             همراه آن شهید سر از تن جدا نبود

زینب اگر نبود به گودال قتلگاه                                    آن کشته را پیام رسانی ز ما نبود

زینب اگر نبود حضرت زین العباد                                 پشت و پناه و یار به جز کبریا نبود

زینب اگر نبود که می گفت با زیاد                            ما را زحق هماره به غیر از عطا نبود

زینب اگر نبود در آن پر فریب                                              افشاگر خباثت قوم دغا نبود

زینب اگر نبود که با کوفیان دون                         می گفت کاین چنین ره و رسم وفا نبود

زینب اگر نبود شهر سیاه شام                                 خورشید را هر آینه نور و ضیاء نبود

زینب اگر نبود در آن شام پر ز غم                             کس را توان دفن گل مصطفی نبود