نمایش جزئیات

مناجات وتوسل به حضرت صاحب الزمان روحی له الفدا به نفسِ حاج محمود كريمي

مناجات وتوسل به حضرت صاحب الزمان روحی له الفدا به نفسِ حاج محمود كريمي

ای شمع جهان افروز بیا 
ای شاهد عالم سوز بیا 

ای مِهر سپهرِ قلمروِ غیب 
شد روزِ ظهور، به روز بیا 

روزم از شب تیره تر است
ای خود شبِ ما را روز بیا 

ما دیده به راه تو دوخته ایم 
از ما همه چشم مَدوز بیا 

من مُفتَقَرُ  رنجورِ تواَم 
تا جان به لب‌ است هنوز بیا 

به لبم رسیده جانم
تو بیا که زنده مانم 

پس از آن که من نمانم
به چه کار خواهی آمد 

عزیزُم کاسه ی چشمُوم سرایِت 
میون هر دو چشمُوم جای پایِت 

از اون ترسم که غافل پا گذاری 
نشینِ خارِ مژگونوم به پایِت 

بیا یابن الحسن دردم دوا کن 
مرا با یک نظر حاجت روا کن 

بیا یابن الحسن دورت بگردم 
بیا تا دست خالی بر نگردم 

سه غم اومد به جونوم هر سه یکبار
غریبی و اسیری و غم یار

غریبی و اسیری چاره داره
ولی آخر کُشد مارا غم یار