امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

توسل به حضرت صدیقۀ طاهره زهرایِ مرضیه سلام الله علیها اجرا شده دهۀ 70 مرحوم استاد سید قاسم موسوی قهار

توسل به حضرت صدیقۀ طاهره زهرایِ مرضیه سلام الله علیها اجرا شده دهۀ 70 مرحوم استاد سید قاسم موسوی قهار

خیزُ زِجا رو به سویِ خانه کن
گیسویِ طفلانِ مرا شانه کن
 
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه ..
 
جایِ مناجاتُ نمازِ شبت
می شنوم زمزمۀ زینبت
 
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه ..
 
عمر علی در گرو صبر توست
اشکِ علی دسته گلِ قبر توست
 
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه ..
http://http://s6.picofile.com/d/8381649492/03ef3bbe-72ba-47e4-8647-2c16fb81af95/%D8%A8%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84_%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%80_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%90_%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D9%87%DB%80_70_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%90_%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%B1.mp3